I LOVE TO DESIGN

I AM

image
สวัสดีครับ,

สุรัตน์ สดงาม

ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ก่อตั้ง YAK.GURU

"มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ออกแบบสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของสังคมไทย" ผ่านการให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน กองทุนรวม ตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษีส่วนบุคคล/องค์กร ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ฯลฯ แก่บุคคลทั่วไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

- ที่ปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน

- ตัวแทนขายหน่วยลงทุน และกองทุนส่วนบุคคล(Private Fund) ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน

- ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked)

- นายหน้าประกันวินาศภัย ประกันรถ ประกันบ้าน

- ผู้แนะนำลูกค้าเปฺิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหุ้น)

- สมาชิกวิสามัญ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


การศึกษา
ปริญญาโท MBA(Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“Mini MBA” (Shell Thailand)

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี Computer Science

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิบัตรรับรอง จากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวางแผนการเงิน คุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน (CFP)

ชุดวิชาที่1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน

ชุดวิชาที่2 การวางแผนการลงทุน

ชุดวิชาที่3 การวางแผนการประกันภัย

ชุดวิชาที่4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ


ใบอนุญาตที่ได้รับ
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 (IC:083680)

จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent (IBA: A0420)

จาก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย(AIMC)

ใบอนุญาตประกันควบการลงทุน Unit Linked (เลขที่ 5101050709)

จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (เลขที่ 6204055001)

จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (เลขที่ 5101050709)

จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)


ทักษะและความชำนาญ
การบริหารรายรับรายจ่าย
การบริหารจัดการหนี้สิน
การวางแผนทำประกัน
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนภาษี
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนมรดกหรือส่งมอบทรัพย์สิน

สร้างความมั่งคั่ง

(Wealth Creation)

ปกป้องความมั่งคั่ง

(Wealth Protection)

เพิ่มพูนความมั่งคั่ง

(Wealth Accumulation)

ส่งมอบความมั่งคั่ง

(Wealth Distribution)

เราให้บริการคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

เริ่มจาก “แปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมาย” เป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน

แผนป้องกันความเสี่ยง

การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันวินาศภัย

แผนค่าใช้จ่ายบุตร

การวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์เรื่องการศึกษาบุตรนั้น ควรทำตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระยามที่บุตรเข้าเรียนได้

แผนเกษียณอายุ

จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่? หลังเกษียณอยากใช้ชีวิตแบบไหน? อยากทำอะไร?

แผนการลงทุน

การออมเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้ไปถึงฝั่งฝันหรือมั่งคั่งอย่างที่ตั้งใจไว้ได้

แผนภาษี

การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ประสบการณ์ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

ผ่านการฝึกอบรม แบบประกันยูนิตลิงค์ กับการวางแผนทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

แบบประกันยูนิตลิงค์ กับการวางแผนทางการเงิน สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ


วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Financial Planning) ชุดวิชาที่ 2


วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Financial Planning) ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning), ThaiPFA


หลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ขอบคุณภาพจาก ThaiPFA
 

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร Financial Mathematics for non-finance รุ่นที่ 1


วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร Financial Mathematics for non-finance รุ่นที่ 1, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ #ทีมพอร์ต1000ล้าน


#ทีมพอร์ต1000ล้าน ก่อตั้งด้วยความตั้งใจจากผู้นำทีมคือ คุณอัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ นักวางแผนการเงิน ผู้แต่งหนังสือ "รวยด้วยกองทุน RMF และ UNIT LINKED" ที่เป็นสุดยอดหนังสือที่มียอดขายดี ติดอันดับ Best Seller ได้ร่วมคิดรวมทีมที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลต.) ร่วมกับทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เพื่อให้ความรู้ ที่ถูกต้องในการวางแผนการเงิน การลงทุน ทางด้านกองทุนรวม อย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ ในปณิธานของ #ทีมพอร์ต1000ล้าน ก็คือ เพื่อให้ชาวไทยทุกคน สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกันและสามารถบริหารเงินให้เติบโตเพื่อเป้าหมายทางการเงินทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จนถึงแผนการเงินที่สำคัญคือการเกษียณอายุ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนการเงิน ที่คนไทยหลายคน ยังไม่เข้าใจ และถ้าใครได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก #ทีมพอร์ต1000ล้าน คุณจะได้ 8 เรื่อง ที่หาที่ไหนไม่ได้ดัง 8 เหตุผล ต่อไปนี้


8 เหตุผลที่คุณต้องเลือกใช้บริการการลงทุนจากเรา
#ทีมพอร์ต1000ล้าน

 1. มีทีมงานผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กลต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เกือบ 300 ท่านทั่วประเทศ โทร/ไลน์ คุยให้คำแนะนำได้ทุกที่ทุกเวลา บริการเสมือนเพื่อนสนิทติดต่อได้ตลอด
 2. ใช้ระบบ Phillip Fund SuperMart เลือกลงทุนเองได้ทุกบลจ. ทุกกองทุนรวม ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แค่มี WiFi (มีแอพพิเคชั่นรองรับทั้งระบบ iOS / Android / windows) ใช้บริการได้ทั่วโลก
 3. สมาชิกจะไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนรวมทุกประเภท
   
 4. มีบริการแนะนำการจะจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การลงทุนทั้ง ระยะสั้น กลาง ยาว อย่างมืออาชีพ
 5. เริ่มต้นลงทุนแค่ 500 บาท เราก็ยินดีบริการแนะนำพอร์ตสร้างเงินล้านให้ท่านแล้ว
 6. การบริการทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมเก็บเพิ่ม เราได้ค่าบริการจากบลจ.ที่ท่านเลือกซื้อหรือขาย ดังนั้นท่านจะได้รับบริการใช้แอพพลิเคชันฟรี มีการอัปเดตข้อมูลตลอดชีพจาก Phillip Fund SuperMart
   
 7. เรามีทีมงานพร้อมจัดสัมมนาการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้ท่านถึงที่ทำงาน (in house training) ฟรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานได้รู้จักการเก็บออมเงินลงทุนสำหรับเกษียณอย่างมั่นคง และเป็นขวัญกำลังใจให้ทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข
 8. ทีมเราไม่หยุดพัฒนาความรู้เรื่องการลงทุนตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ใหม่ๆไปแนะนำการจัดการทรัพย์สินให้ท่าน เพื่อให้ทรัพย์สินของท่านเติบโตตลอดทุกช่วงเวลาภารกิจของทีมงาน
 1. ให้คำแนะนำในการคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน
 2. บริการประเมินการยอมรับความเสี่ยงและคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายคุณ
 3. บริการเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ทุกธนาคาร ทุกบลจ. อยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ก็ซื้อกองทุนได้จากมือถือระบบ iOS/Android ผ่าน App. FundSuperMart
 4. บริการเปิดบัญชี Private Fund กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. บริการย้าย Provident Fund ไปกองทุนรวม RMF (กรณีออกจากงาน)
หากต้องการติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 089 199 3466
ID Line : naimoo
Add LINE Friends via QR Codes

Workshop วางแผนมีเงินล้านหลังเกษียณมากกว่า 10 ล้านบาท ด้วย LTF & RMF คุณทำได้ By น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกุล (หมอนัท คลินิกกองทุน)


Workshop วางแผนมีเงินล้านหลังเกษียณมากกว่า 10 ล้านบาท ด้วย LTF & RMF คุณทำได้ By น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกุล (หมอนัท คลินิกกองทุน)วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร Link ใจลูกค้า โดยการวางแผนทางการเงินด้วย Unit-Linked
วิทยากรรับเชิญพิเศษในงาน Unit-Linked Club ครั้งที่ 2
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent (IBA)
งานสัมมนา "กลยุทธ์การบริหารเงิน" วางแผนมีเงินหลังเกษียณมากกว่า 10 ล้านบาท .. คุณทำได้

ต้องการสอบถามหรือนัดหมาย

ติดต่อเรา
Surat Sod-ngam
089-199-3466
Bangkok, Thailand